CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ VẬT LÝ - HÓA HỌC - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ VẬT LÝ - HÓA HỌC - KỸ THUẬT CN

Thầy Ngô Quang Hiệp

Ngày sinh: 4/8/1978

Chuyên ngành: Vật lý

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Tổ trưởng

 

 

 

 

Thầy Đoàn Đắc Nhượng

Ngày sinh: 7/2/1983

Chuyên ngành: Hóa học

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Tổ phó

 

 

 

Thầy Đoàn Văn Đức

Ngày sinh: 3/2/1970

Chuyên ngành: Vật lý

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Hiệu phó

 

Thầy Ngô Văn Nam

Ngày sinh: 20/6/1986

Chuyên ngành: Vật lý

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

Thầy Hoàng Bá Ban

Ngày sinh: 4/9/1984

Chuyên ngành: Vật lý

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

Cô Phùng Thị Tuyết

Ngày sinh: 25/11/1985

Chuyên ngành: Vật lý

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

Cô Đồng Thị Kiên

Ngày sinh: 1/1/1987

Chuyên ngành: Vật lý

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

Thầy Nguyễn Công Hiệp

Ngày sinh: 2/11/1978

Chuyên ngành: Kỹ thuật công nghiệp

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

Cô Đoàn Thị Mai Anh

Ngày sinh: 18/10/1993

Chuyên ngành: Kỹ thuật công nghiệp

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Thầy Vũ Văn Thoan

Ngày sinh: 23/5/1986

Chuyên ngành: Hóa học

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Cô Phan Thị Vĩnh

Ngày sinh: 17/2/1985

Chuyên ngành: Hóa học

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Thầy Nguyễn Văn Thịnh

Ngày sinh: 6/6/1987

Chuyên ngành: Hóa học

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Cô Nguyễn Thị Duyên

Ngày sinh: 25/8/1985

Chuyên ngành: Hóa học

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Tác giả: Quản trị viên