CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ NGỮ VĂN

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ NGỮ VĂN

 

Cô Nguyễn Thị Quyên

Ngày sinh: 21/5/1976

Chuyên ngành: Ngữ văn

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Tổ trưởng

 

 

Cô Nguyễn Thu Thủy

Ngày sinh: 27/3/1977

Chuyên ngành: Ngữ văn

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

 

 

Cô Trần Thị Điển

Ngày sinh: 20/8/1981

Chuyên ngành: Ngữ văn

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Quý Nam

Ngày sinh: 15/4/1975

Chuyên ngành: Ngữ văn

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

 

 

Thầy Lưu Văn Phong

Ngày sinh: 4/8/1980

Chuyên ngành: Ngữ văn

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

Thầy Nguyễn Văn Đức

Ngày sinh: 12/10/1984

Chuyên ngành: Ngữ văn

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

Thầy Phùng Đức Dũng

Ngày sinh: 9/6/1982

Chuyên ngành: Ngữ văn

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Cô Phạm Thị Phương Hoa

Ngày sinh: 11/5/1990

Chuyên ngành: Ngữ văn

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên