CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ SINH HỌC - ĐỊA LÝ - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ SINH HỌC - ĐỊA LÝ - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Cô Phạm Thị Hòa

Ngày sinh: 13/11/1981

Chuyên ngành: Sinh học

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Tổ trưởng

 

 

Cô Nguyễn Thị Hân

Ngày sinh: 22/11/1981

Chuyên ngành: Sinh học

Trình độ: Tiến sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Cô Nguyễn Thị Phúc

Ngày sinh: 21/3/1980

Chuyên ngành: Sinh học

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Thầy Nguyễn Khắc Tạo 

Ngày sinh: 16/2/1980

Chuyên ngành: Sinh học

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Cô Phan Thị Huế

Ngày sinh: 25/5/1984

Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Cô Ngô Thị Thủy

Ngày sinh: 19/9/1983

Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Phượng

Ngày sinh: 5/9/1989

Chuyên ngành: Địa lý

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Thầy Vũ Hữu Thuấn 

Ngày sinh: 27/6/1978

Chuyên ngành: Địa lý

Trình độ: Đại học 

Chức vụ: Giáo viên

 

 

Cô Vũ Thị Chi

Ngày sinh: 27/11/1992

Chuyên ngành: Địa lý

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giáo viên