CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC THỜI KỲ

 

Chủ tịch công đoàn các thời kỳ

 

Thầy Đàm Quang Phương

Ngày sinh: 26/6/1949

Nhiệm kỳ: 2001 - 2005

 

 

Thầy Đặng Văn Tiến

Ngày sinh: 3/1/1950

Nhiệm kỳ: 2005 - 2008

 

Thầy Nguyễn Quý Nam

Ngày sinh: 15/4/1975

Nhiệm kỳ: 2008 - Hiện tại

 

 

 

Tác giả: Quản trị viên