BÍ THƯ CHI BỘ CÁC THỜI KỲ

 

Bí thư chi bộ các thời kỳ

BÍ THƯ CHI BỘ CÁC THỜI KỲ

 

Thầy Lê Văn Tại

 Ngày sinh: 15/2/1951

Nhiệm kỳ: 1999 - 2001 và 2009 - 2010

 

 

 

Thầy Nguyễn Xuân Trạc

Ngày sinh: 26/6/1949

Nhiệm kỳ: 2001 - 2009

 

 

Thầy Nguyễn Văn Triệu

Ngày sinh: 30/7/1978

Nhiệm kỳ: 2010 - 2014

Thầy Nguyễn Văn Nhĩ

Ngày sinh:20/6/1958

Nhiệm kỳ: 2014 - 2018

 

 

 

 

   


 

Tác giả: Quản trị viên